15 Hàng Tre, 1 vs 5 . Hôm nay 5 thằng chúng mày k đánh chết bố mày thì cứ chờ đấy