2k4 tấm gương sáng cho các anh em Chưa có gấu học hỏi và làm the)

Manh động quá... Tao chào thua rồi :))