4 thằng ông nội này mà tốt nghiệp thì chết mẹ dân hết @@