Bắt được nhét bả chó vô mồm nó, khỏi đánh chi cho mệt