Bây giờ ra đường khuya ghê lắm, chích điện cướp tiền rất manh động !!!