Bệnh sĩ lúc nào chả chết trước bệnh tim không sớm thì muộn thôi