Biến căng: Thanh niên đá xe bị bắt sống và chém tới tấp

Đụng vào xe bố là bố giết! 1 dao rựa và một dao chọc lợn!