Bố mài mà biết đứa nào bố mài xẻo chym - thanh niên giận tím người chia sẻ.