Cả nước người ta đóng cửa chống dịch mà nà làm như 1 mình bà phải đóng ý.