Cách ly cả tháng chưa gặp ngy các ông ạ Toàn call video thôi