Cái gì cũng có điểm dừng .Trừ cái ngu là k bao giờ có