Chết rồi còn mang cái tiếng đi mát sa ko trả đủ tiền bị đâm chết. Nhục đéo chịu được