Có ông nào như tôi không. 2 cái sừng rồi vẫn cố níu kéo. Tôi yêu nhiều quá mất rồi.