Có vô Karaoke “Zdú” thì đứa nào kêu đứa đó bóp nha... không được bóp ké à

Bóp dú chỉ bóp cho vui thôi ;)) dú của thằng nào thằng đó bóp mắc cừi qué =))