Còn thở là còn gỡ đừng bõ cuộc đó gọi là cuộc sống