Cứ như là phim hành động ý các thánh nhỉ? Mấy thằng này chắc ngáo đá cmnr