Cùng anh băng qua bao đại dương... Cùng anh vượt ngàn con đường