Cườiiii phọt cứt = ))))))))))))))))))))

Đến quần áo nó còn xỉ nhục cho thì sống làm đéo gì nữa hả giờiiiii