Đang chụp mà bị vấp té sấp mặt rớt cả áo

Ơn dời té ngã may vẫn còn cái quần đây dời :))