Đang đi sực nhớ ra là quên tài liệu nên quay về thôi mà