Đang đi thỉnh kinh tự nhiên bị gom zề phường )) Khổ thân