Đang ế hàng thì chớ lại còn xin đỗ nhờ 2 phút. Nghĩ ló chán