Đạp vịt - vừa đạp vừa Đ ....Ịt )

Anh dẫn em đi chơi trò chơi có chữ đầu là cữ cuối là Đ ....Ịt, vâng, là đạp vịt =)))