Để đây và không nói gì thêm Cảnh báo cho mấy bạn thích đập đá -_-