Đèo quàng thượng mà con sen bị ngáo làm quàng thượng dúm mịa lại