Đi 1 về 3, hay là đi 3 về từng 1

Xe để như vậy không ai trong coi thì nó đèo 3 chở nhau đi trộm xe máy giữa ban ngày luôn, mặc cho người người qua lại thiệt riết bọn này quá manh động.