Đi dán cái cường lưc ở thế giới di động mà em không muốn về ý tại mát quá mà