Đi học thôi cũng đéo yên các ông à. Xin đi đái mà tịt luôn