Đi rút tiền gặp cảnh này

Không nói lên lời :v Gặp cảnh này phải rút súng ra ngay thôi :v