Đông che- hè mở, vậy thôi Cho bao nhiêu kẻ phải lồi mắt ra !