Đừng bao giờ tin đàn bà

Biến căng đét ] Vừa xong tại mạo khê - Quảng Ninh Nhà đối diện "súng này không bắn được đâu, đừng sợ Hung thủ: "bùm" Nhà đối diện: úi dời ơi .... Đừng bao giờ tin đàn bà