Đúng thời điểm nhưng sai người... Tưởng như nào... )