Đười ươi nhà ai đến dắt về nào Để chạy rông này hại não ae lắm