Em bắt chước người ta bùng nợ, bị người ta bắt được đấm em không trượt phát lào