Giữa hàng vạn hộp sữa quanh đây, mà A vẫn chưa biết lựa gì??