Hãy nói 1 câu thể hiện trình độ tán gái của các vị đi nào