Học sinh bị miệt thị, đánh dã man tại điểm học thêm ở Ninh Thuận