Hỏi ngu. Cái này có tác dụng gì vậy sao tao cứ nghĩ đen tối là thế nào