Hôm qua đi chùa Hương gặp cảnh này. Đúng là tức cảnh sinh tình

Không biết anh chị đang làm gì?