Khi ngươi vơ sẵn sàng chiến đấu như vậy thì theo các ông ck nên làm sao??

Chẳng qua bé hơn chứ to ngang cơ xem