Khi trận đấu đến đít rồi mà bạn vẫn chưa tìm ra được cái đế TV, tội 2 ông nhỏ NV