Khổ thân mấy huynh đệ đi thỉnh kinh mà gặp ngay yêu quái xăm trổ. Mà giận đại sư huynh ghê chứ. Thấy sư đệ bị vụt mà đứng nhìn

khổ thân Ngộ Không và Bát Giới đã lên viện ngay sau đó