Không biết có anh nào số hưởng không nhỉ Không bị gì nhé...