Lại một nạn nhân của việc phơi thóc ngoài đường quốc lộ. Thấy bảo chỉ bị gãy chân thôi