Lái xe bằng chân lại còn múa quạt nữa thì kinh rồi...