Lỡ tay thôi mà Cái này ng ta gọi là được ăn cả, ngã về không.)