Lúc yêu chắc thề thốt dữ lắm nên ngồi ngoài mưa mới chớp nháy cái đã són đái