Mất điện thoại và tin nhắn đắng lòng nhận được

Thằng nhặt được có tâm vcc :((