Mày không thoát được đâu con trai..... to be continue