Mình giữ nhau thật chặt nhé Có mưa giông thì để anh lo